બ્રાન્ડ તાકાત
Xianshi એ સ્વતંત્ર રીતે સ્ટોર સાઇન ક્લાઉડ સોફ્ટવેરનું સંશોધન અને વિકાસ કર્યું છે, અને 100000 ઑફલાઇન સ્ટોર્સને આવરી લેતા 5000+ સર્વિસ આઉટલેટ્સ સાથે 17 વર્ષનો સેવા અનુભવ ધરાવે છે,
લાખો ડિજિટલ સ્ક્રીન મેનેજ કરો
17 વર્ષ
સેવા અનુભવ સંચય
5000 +
રાષ્ટ્રીય સેવા આઉટલેટ્સની સંખ્યા
100,000 家+
આવરી લેવામાં આવેલ સ્ટોર્સની સંખ્યા
1,000,000 台+
મેનેજમેન્ટ સ્ક્રીનની સંખ્યા